Company

Engly, Inc.

CEO Takashi Kato

2-2-15, Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo, JAPAN